Polityka prywatności PeopleKeys

Ostatnia zmiana: 01.05.2018

PeopleKeys, Inc. i spółki/podmioty stowarzyszone („PeopleKeys“) zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa mających na celu ochronę Twojego prawa do prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje (i) rodzaj zbieranych przez nas informacji o Tobie; oraz (ii) praktyki PeopleKeys w kwestii zbierania i rozpowszechniania informacji o Tobie. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w kontekście witryn internetowych PeopleKeys i potencjalnego zbierania danych osobowych za pomocą nośników elektronicznych; jednakże Polityka nie obejmuje wyłącznie witryn internetowych PeopleKeys. Nasza Polityka prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku interakcji między Użytkownikiem a PeopleKeys i istnieje możliwość, że w trakcie takiej interakcji możemy otrzymać określone informacje o naszym Użytkowniku.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Lokalny numer telefonu: 1-330-599-5580
Bezpłatna infolinia: 1-800-779-3472

dr Bradley Smith
Dyrektor ds. zgodności międzynarodowej [International Compliance Director]
Pytania do PeopleKeys prosimy kierować tutaj: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

W jaki sposób i kiedy PeopleKeys zbiera niepubliczne dane osobowe?

W trakcie świadczenia usług możemy zbierać i przechowywać pewne niepubliczne dane osobowe, które pomogą nam zapewnić usługi w zakresie testów kompetencji.

PeopleKeys nie zbiera danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail czy numer karty kredytowej), o ile nie są one wyraźnie i dobrowolnie podane przez daną osobę. Dane osobowe mogą być zebrane przy wykonywaniu przez Użytkownika następujących czynności:

 • Zarejestrowanie się jako użytkownik na witrynach internetowych PeopleKeys
 • Nabycie testów lub
 • Wykonanie
 • Zapisanie się lub subskrybowanie produktów lub usług, które są u nas okresowo
 • Wzięcie udziału w specjalnych

Poszczególne sytuacje, w których dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zostały opisane poniżej.

W jaki sposób i kiedy PeopleKeys używa niepublicznych danych osobowych?

Świadczenie usługi

PeopleKeys może używać danych osobowych na kilka różnych sposobów w celu wykonania usługi zgodnie z wymaganiami i umową zawartą z Klientem i Użytkownikiem końcowym.

Przy nabyciu przez Internet testów lub innych produktów PeopleKeys używa danych osobowych, aby zrealizować transakcję zakupu i powiadomić Użytkownika o zakupie lub skontaktować się z nim w sprawie zapytania.

Ponadto przy nabyciu testów lub produktów może okazać się konieczne udostępnienie przez PeopleKeys danych osobowych osobie trzeciej, którą jest operator kart kredytowych, aby umożliwić zrealizowanie transakcji. Operator kart kredytowych może udostępnić te informacje do użytku wydawcy kart kredytowych w związku ze zbieraniem informacji dotyczących użycia jego kart, programów lojalnościowych lub innych celów. Użytkownicy końcowi powinni zapoznać się z politykami prywatności regulującymi użycie kart kredytowych.

Co więcej, przy nabyciu lub wykonaniu testów online może okazać się konieczne przekazanie przez PeopleKeys Twoich danych osobowych i wyników testów Klientom w celu ich weryfikacji. W takich okolicznościach dane dobrowolnie podane przez Użytkownika końcowego będą udostępniane konkretnemu Klientowi, który zlecił wykonanie testu przez Użytkownika końcowego.

Klienci PeopleKeys nie podlegają postanowieniom niniejszej Polityki prywatności, co oznacza, że mogą wykorzystywać dane osobowe w innych celach niż kontaktowanie się z Użytkownikiem Końcowym. PeopleKeys nie kontroluje w żaden sposób wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Klientów, a Użytkownicy końcowi potwierdzają, że PeopleKeys nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych przez Klienta. Jeśli Użytkownik końcowy ma szczególne preferencje dotyczące wykorzystania swoich danych osobowych przez Klienta, musi powiadomić o nich bezpośrednio Klienta.

Ponadto, PeopleKeys może sporadycznie kontaktować się z Tobą, zazwyczaj za pośrednictwem poczty e-mail, aby przekazać Ci informacje dotyczące Twojej transakcji.

Zakres danych przetwarzanych w celu świadczenia usług obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, a także w niektórych przypadkach adres fizyczny.

Wykonanie umowy zawartej przez użytkownika z PeopleKeys stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych w celu świadczenia usług.

Marketing

Oprócz przetwarzania danych w celu świadczenia usług, PeopleKeys może również przetwarzać dane swoich Użytkowników dla celów marketingowych. W tym względzie zawsze prosimy użytkownika o wyrażenie zgody na prowadzenie takich działań. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Zakres danych przetwarzanych dla celów marketingowych obejmuje imię i adres e-mail.

Działania marketingowe obejmują dostarczanie informacji drogą e-mailową o nowych dostawach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez PeopleKeys.

Podstawę prawną do przetwarzania danych dla celów marketingowych stanowi zgoda użytkownika.

Dobrowolny charakter podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług oferowanych przez PeopleKeys, zarejestrowania się na witrynie internetowej PeopleKeys, składania zamówień za pośrednictwem witryny internetowej, a także otrzymywania informacji o nowych dostawach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez PeopleKeys.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

PeopleKeys może przechowywać dane osobowe dopóki Użytkownik posiada status zarejestrowanego użytkownika lub, jeśli dotyczy, w celu przestrzegania obowiązujących ustaw i regulacji. W przypadku Użytkowników, którzy nabywają testy lub inne produkty przy użyciu kart kredytowych, przechowujemy dane kart kredytowych przez czas konieczny do przetworzenia wszelkich przeszłych transakcji związanych z zakupami, włączając w to zwroty opłat. PeopleKeys może sporadycznie wyczyścić swój system komputerowy z danych dotyczących osób odwiedzających jego Witryny internetowe i ich poprzednich transakcji.

W kwestii danych przetwarzanych dla celów marketingowych są one usuwane natychmiast po wycofaniu przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie dla takich celów.

Prawa użytkowników związane z danymi osobowymi

Każdy Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez PeopleKeys ma następujące prawa:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. Prawo do przenoszenia danych,
 4. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Przedstawiciele PeopleKeys w Unii Europejskiej

PeopleKeys spełnia wymagania związane z RODO. Jednym z elementów przystosowania PeopleKeys do nowych przepisów było wyznaczenie przedstawicieli w państwach członkowskich UE, z których pochodzą Użytkownicy.

Przedstawicielem jest:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Warszawa, Polska
  Zapytania prosimy kierować tutaj: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Użytkownicy z Unii Europejskiej mogą skontaktować się bezpośrednio z PeopleKeys, a także z przedstawicielami PeopleKeys wymienionymi powyżej w związku z wszelkimi kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Rozstrzyganie sporów

W zakresie niniejszej Polityki prywatności, jeśli skarga dotycząca prywatności lub spór nie mogą zostać rozstrzygnięte poprzez wewnętrzne procedury PeopleKeys, PeopleKeys wyraził zgodę na udział w VeraSafe Privacy Shield Dispute Resolution Procedure [Procedura VeraSafe w celu rozstrzygania sporów dotyczących prywatności]. Zgodnie z warunkami VeraSafe Privacy Shield Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe zapewni odpowiednią procedurę bez ponoszenia przez Ciebie żadnych kosztów. Aby złożyć skargę do VeraSafe zgodnie z Privacy Shield Dispute Resolution Procedure, prosimy podać tutaj wymagane informacje VeraSafe: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute–resolution/submit-dispute/

Udostępnianie danych

Dane Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. PeopleKeys chroni prywatność swoich Użytkowników. PeopleKeys pragnie również poinformować swoich Użytkowników, że ich dane mogą być udostępniane upoważnionym organom państwowym na ich żądanie złożone zgodnie z przepisami prawa do realizacji uzasadnionych celów, w szczególności tych związanych z bezpieczeństwem państwa. Dane użytkowników mogą być również udostępniane upoważnionym organom państwowym w celu wypełnienia obowiązku nałożonego na PeopleKeys przez przepisy prawa. PeopleKeys nie dostarcza dobrowolnie takich danych, o ile nie otrzyma prawnie upoważnionego żądania, które musi spełnić, co zdarza się rzadko lub nigdy.

Kiedy może nastąpić ujawnienie danych na mocy obowiązujących przepisów prawa?

PeopleKeys może ujawnić niepubliczne dane osobowe osobom niepowiązanym w szczególnych przypadkach, gdy ma powody, aby wierzyć, że takie ujawnienie jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia działań prawnych przeciwko osobie lub osobom, które mogą powodować szkodę lub ingerować w prawa lub własność PeopleKeys (w tym jego Witryny internetowe), komputerowych Użytkowników odwiedzających jego Witryny internetowe lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Ponadto, PeopleKeys może ujawnić dane osób, które mają dostęp do naszych Witryn internetowych organom ścigania, organom sądowym lub innym organom rządowym bądź innym osobom lub podmiotom w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz sądowy lub inne procedury prawne.

Wyrażenie zgody

PeopleKeys nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych swoich internetowych klientów żadnej osobie trzeciej. PeopleKeys nie będzie wypożyczać ani sprzedawać niepublicznych danych osobowych zbieranych od Użytkowników, z wyjątkiem (1) gdy jest to wymagane przez prawo lub (2) gdy otrzyma wyraźne upoważnienie lub zgodę użytkownika.

Czym są „Dane zbiorcze“ i co z nimi robi PeopleKeys?

Zazwyczaj, gdy odwiedzający przeszukują nasze Witryny internetowe, nasze komputery automatycznie zbierają informacje związane z tym, jak używane są pewne funkcje naszych Witryn internetowych, z którego regionu kontaktują się z nami nasi odwiedzający i jak wiele osób w danym momencie odwiedza nasze Witryny internetowe. Wykorzystujemy te dane wyłącznie zbiorczo, co oznacza, że jedynie dokonujemy interpretacji ze wszystkich takich danych zebranych przez pewien okres czasu i odpowiednio odnosimy się do tych danych jako „Danych zbiorczych“. Dane zbiorcze to między innymi, dane z Twojego komputera takie jak (i) rodzaj wyszukiwarki internetowej (np. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) adres IP, (iii) ustawienia rozdzielczości, (iv) rodzaj platformy oraz (v) adresy URL powstające przy odsyłaniu na strony internetowe. Wykorzystujemy Dane zbiorcze, aby (a) pomóc zdiagnozować problemy z Twoim komputerem, (b) administrować naszymi Witrynami internetowymi, (c) udostępniać pewne generalizowane dane demograficzne Gospodarzom wydarzeń i naszym partnerom reklamowym o odwiedzających nasze Witryny Internetowe oraz (d) dostarczać naszym partnerom reklamowym dane na temat tego, co odwiedzający widzieli lub na co klikali na pewnych reklamach na naszych Witrynach internetowych. Dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych żadnej z osób odwiedzających nasze Witryny internetowe.

Czym są pliki Cookie i jak są wykorzystywane przez PeopleKeys?

Określenie „Cookie“ jest używane do nazywania plików, które system komputerowy witryny internetowej może zapisać na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej, gdy ta jest zalogowana na witrynie internetowej. Cookies są wykorzystywane do rozpoznawania powtarzających się wizyt odwiedzającego na witrynie internetowej, stron, na które wchodzi i funkcji, których używa podczas pobytu na witrynie. Wykorzystywanie plików cookie jest powszechne w Internecie; zajmują one mało miejsca na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookie działają poprzez przypisanie numeru do Twojego komputera, który ma specjalne znaczenie dla przypisującej witryny internetowej. Pliki cookie same w sobie nie mogą zostać wykorzystane do rozpoznania tożsamości żadnej osoby odwiedzającej. O ile nie zdecydujesz, że chcesz podać nam swoje dane, nigdy nie dowiemy się, kim jesteś, mimo że nasz komputer poprzednio zapisał plik cookie na twardym dysku Twojego komputera. Inne podmioty, które reklamują się na naszej Witrynie internetowej również mogą zapisać inne plik cookie na dysku twardym Twojego komputera w procesie, którego nie kontrolujemy. Tacy reklamodawcy nigdy nie dowiedzą się, kim jesteś, ponieważ pliki cookie nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby (tj. nie będziemy przechowywać niepublicznych danych osobowych w pliku cookie). Ponadto możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej, aby informowała Cię o każdym przypadku, gdy jakakolwiek witryna internetowa zamierza zapisać plik cookie na dysku twardym Twojego komputera. Taka opcja powiadomienia zasadniczo daje Ci możliwość zdecydowania, czy akceptujesz lub odrzucasz plik cookie przed jego zapisaniem. Jednak niektóre z funkcji naszej Witryny internetowej mogą wymagać zapisanie pliku cookie, aby umożliwić poprawne działanie. Na przykład, aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem naszej Witryny internetowej, musisz pozwolić na zapisanie pliku cookie na dysku twardym Twojego komputera.

Jakość danych i zasady bezpieczeństwa

PeopleKeys wykorzystuje system ochrony danych do szyfrowania danych osobowych i finansowych, aby zmniejszyć ryzyko uzyskania danych przez osoby nieupoważnione. Nasze środki ochrony elektronicznej są uzupełnione przez ochronę fizyczną naszych obiektów i ograniczony dostęp do pewnych określonych istotnych obszarów, takich jak lokalizacja naszych komputerów. Codzienne kopie zapasowe online są tworzone co noc dla wszystkich danych z witryny internetowej PeopleKeys.

Systemy PeopleKeys znajdują się w centrum danych, które oferują przygotowaną, najnowszą infrastrukturę technologii danych. To centrum danych oferuje zapasowe źródła zasilania (system kół zamachowych i generator diesel), zapasowe połączenie komunikacyjne, kontrolę środowiska (klimatyzację i systemy oparte na czystych środkach gaśniczych) oraz ochronę (system alarmowy, kamery bezpieczeństwa, zamki elektroniczne na kartę chipową oraz podwójne drzwi).

O zabezpieczeniach: Systemy PeopleKeys znajdują się w centrum danych, które zapewnia zabezpieczenie wszystkich wejść do budynku podwójnymi drzwiami, a pierwsze drzwi do każdego wejścia wymagają otwarcia kluczem. Drugie drzwi są chronione systemem dostępu za pomocą karty i systemem kamer bezpieczeństwa. Ponadto, centrum danych jest zabezpieczone systemami profesjonalnej ochrony i alarmu przeciwpożarowego. Każde powiązane centrum danych posiada unikalny kod PIN do systemu alarmowego i wie, w jaki sposób w nagłym wypadku uruchomić alarm napadowy. Wszystkie wejścia są chronione systemem bezpieczeństwa. Co więcej, wszystkie serwery i szafy, o ile nie podlegają aktywnej konserwacji, pozostają zamknięte. Kamery monitorują i nagrywają wszystkie wejścia i wyjścia z pomieszczeń.

Niestety, z powodu coraz większej skuteczności hakerów komputerowych i innych osób, które chciałyby zaatakować systemy komputerowe w celu kradzieży informacji, uszkodzenia systemów lub uniemożliwienia systemom poprawnego działania w celu ochrony danych osobowych i finansowych, PeopleKeys nie może zagwarantować ochrony danych osobowych i finansowych w swoim posiadaniu lub pełnej niedostępności naszych systemów komputerowych w przypadku nadzwyczajnych okoliczności lub odporności naszych systemów komputerowych na przyszłe, bardziej zaawansowane ataki.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, które mogłoby ujawnić jakiekolwiek dane użytkownika, w ciągu 24 godzin wydamy oświadczenie zawiadamiające wszystkich potencjalnie narażonych klientów o tym, w jakim zakresie naruszenie to może mieć wpływ na dane i o krokach, jakie podjęliśmy, aby naprawić sytuację.

Linki do / z innych witryn

Witryna internetowa PeopleKeys może zawierać linki do innych witryn internetowych, którymi nie kierujemy i odwrotnie, inne witryny internetowe mogą zawierać linki do naszej Witryny internetowej. Nie znamy i nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki prywatności, praktyki i treści takich innych witryn internetowych. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności takich innych witryn internetowych.

Dane dotyczące nieletnich i dzieci

PeopleKeys nie kieruje swojej Witryny internetowej ani swoich produktów czy swoich towarów wystawionych na sprzedaż na swojej Witrynie internetowej do dzieci, a Witryna internetowa nie ma na celu zbierania danych kontaktowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Prosimy osoby poniżej 13 roku życia, aby nie kontaktowały się z nami drogą mailową, nie kontaktowały się za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, nie próbowały korzystać z naszej Witryny internetowej, nie wprowadzały danych na naszej Witrynie Internetowej ani nie przesyłały zapytań o kontakt e-mailowy. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia potrzebują zgody rodziców lub opiekunów na wysłanie e-maili do naszej Witryny internetowej, kontaktowanie się poprzez Witrynę internetową, korzystanie z naszej Witryny internetowej, wprowadzanie danych na naszej Witrynie internetowej lub przesłanie zapytania o kontakt e-mailowy.